مپ سنسور یا حسگر فشار هوای داخل مانیفولد چیست و چگونه کار می کند؟

تاریخ انتشار: 98/07/28
نمایش: 47
(0 رای)

ازدیگرقطعه های داخلی ماشین که مستقیم به ایسیومتصل میشود و گزارش خود را به آن ارسال میکند،، سنسورمپ یا سنسور فشارمانیفولد هوا است که دراین رابطه نکاتی را ذکرخواهیم کرد. این سنسوردر قسمت مجرای ورودی هوا به موتورجای می گیرد ومقدارهوای مکش شده را به ثزع یا کامپیوتر ماشین گزارش می دهد.درادامه دررابطه با مپ سنسور و وظایف آن توضیحاتی خواهیم داد.

مپ سنسور چه وظیفه ای دارد؟

مپ سنسوریا سنسور فشار مانیفولد هوا، میزان هوای ورودی به موتوررا به کامپیوتر یا سیستم ماشین گزارش میدهد.اگراین قطعه موردنظر کار خود را بخوبی انجام ندهد،ECU نمیتواند بطوردقیق میزان فشارهوای وارده به داخل موتور رامحاسبه کند که دراین صورت ماشین به درستی کار نمیکند.در واقع مپ سنسوراطلاعات مربوط به هوای موجود درموتوررا به ECU میدهد و ECU وظیفه کنترل میزان باز و بسته بودن دریچه هوا را دارد.

مپ سنسورتوسط یک شلنگ به دریچه ورودی هوا در مانیفولد هوا وصل است.درواقع مانیفولد هوا، راه ورودی هوا به داخل موتورومفهوم مانیفولد دود، یعنی راه خروجی دود ازموتورمیباشد.وجود مپ سنسوردراین منطقه، فشارهوای وارد شده به دریچه ورودی را بررسی ومحاسبه ونتیجه را به ECU میفرستد.ECU موارد و داده های دریافتی را با موقعیتی که ماشین درآن جای گرفته(ازجمله وضعیت جاده،وضعیت آب وهوا،سرعت حرکت و غیره) مطابقت وبانظر به آن مجرای ورودی هوا را کنترل میکند.

زمانی که موتورماشین خاموش باشد،فشارهوای موجود درداخل مانیفولد و فشارهوای خروجی یکسان می باشد ودر زمانی که ماشین کارمیکند،دراثرفشاردادن پدال گاز،فشارهوای زیادی نیازاست برای ورود به موتورکه کنترل کردن این کاروظیفه ECU ماشین میباشد.

عیب یابی مپ سنسور

چالشها ومشکلات زیادی دراثرخراب ومعیوب بودن مپ سنسورامکان دارد برای ماشین بوجود آید که دراین قسمت بعضی ازآنها ذکرمی شود.

  • ریپ زدن ماشین
  • لرزش ماشین درحالت های طبیعی
  • دوده گرفتن سرشمع
  • کم شدن قدرت موتوربطورناگهانی
  • بیشترشدن میزان مصرف سوخت

درحالت کلی هروقت مپ سنسورنتواند کارمحاسبه میزان فشارهوای داخل وفشارهوای بیرون را به خوبی انجام دهد،   ECU نیزنمیتواند وضعیت دقیق مجراهای ورودی هوا به موتوررا تنظیم کند. به همین دلیل امکان دارد که ماشین در زمانی که به هوای زیادی احتیاج داشته باشد،ECU دریچه های هوا را می بنددوموجب ریپ زدن وایجاد مشکل درکارکرد موتورماشین شود.این قطعه،توسط دیاگ زدن ماشین عیب یابی میشود.به این حالت که کارایی ومقداربازوبسته بودن دریچه هوا و فشارهوای حساب شده ازطرف مپ سنسور را با همدیگرمورد قیاس قرار داده واگرازاستاندارد کافی برخوردار نباشد، اثری از معیوب بودن این قطعه میباشد.

جهت خرید لوازم یدکی وارد این بخش شوید:

ورود به سایت

نظرات کاربران
(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*